«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Νέα ΚΥΑ: Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση CE των δομικών υλικών

Από τη Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω της ΚΥΑ 27421-2019 (ΦΕΚ 958-Β-21-3-2019) [https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/koine-upourgike-apophase-27421-2019.html] ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις για τις διαφορετικές παραβάσεις σχετικά με τη σήμανση CE των δομικών υλικών και προϊόντων.

Αυτομάτως καταργούνται όλοι οι παλαιοί νόμοι (Προεδρικά Διατάγματα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) που καθόριζαν τις κυρώσεις σχετικά με την παραπλάνηση και τη μη τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών σχετικά με τη σήμανση.

Με τη νέα ΚΥΑ υπάρχει διαφάνεια των κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι κλιμακωτές ανά τις τέσσερις κατηγορίες παράβασης. H αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς θα μπορεί επί τόπου να αποφασίζει για τις κυρώσεις και ο οικονομικός φορέας θα γνωρίζει μέσω τις ΚΥΑ με τι κυρώσεις πρέπει να υπολογίζει.

Ίσως έτσι θα γίνουν οι διακινητές δομικών προϊόντων πιο συνειδητοί και η αγορά να περιοριστεί από τον αθέμιτο  ανταγωνισμό και τους «πειρατές». Ας ελπίσουμε, ότι σύντομα θα έχουμε επαρκής ελέγχους  στην αγορά και θα σταματήσει η διακίνηση αμφίβολων εκθέσεων δοκιμών και δηλώσεων επίδοσης.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα προστίμων:

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α – Πρωτοβάθμιος έλεγχος
Α α Δεν έχει τοποθετηθεί σήμανση CE ή το προϊόν δεν φέρει σήμανση CE κατά τον επιτόπιο έλεγχο ή η σήμανση CE έχει τεθεί κατά παράβαση των άρθρων 8 και / ή 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. 2.000 έως 5.000
Α β Το προϊόν δεν συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 4 και 2 των άρθρων 11, 13 και… 2.000  έως 5.000
Α γ Απουσία ή ελλείψεις των ενδείξεων που πρέπει να φέρει το προϊόν, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 11 και το άρθρο 9… 2.000 έως 5.000
Α δ Δεν έχει συνταχθεί δήλωση επιδόσεων ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά, 2.000 έως 5.000
Α ε Απουσία στοιχείων ταυτότητας κατασκευαστή ή / και εισαγωγέα επί του δομικού προϊόντος… 2.000 έως 5.000
Α στ Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 ή στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 305 / 2011 είναι λανθασμένες ή είναι ελλιπείς. 2.000 έως 5.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β – Δευτεροβάθμιος έλεγχος
Β α Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικής τεκμηρίωσης και απουσία σήμανσης CE ή δήλωσης επιδόσεων. 5.000 έως 20.000
Β β Έλλειψη ή  μη προσκόμιση τεχνικής τεκμηρίωσης και τοποθέτηση της σήμανσης CE ή / και κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων από τον οικονομικό φορέα. 5.000 έως 30.000
Β γ Ελλείψεις στα στοιχεία του φακέλου τεχνικής τεκμηρίωσης του προϊόντος (π.χ. έκθεση αρχικών δοκιμών κ.λπ.). 5.000 έως 20.000
Β ε Επίθεση σήμανσης CE ή κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του άρθρου 28… 5.000 έως 30.000
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ –Τριτοβάθμιος έλεγχος
Γ α Μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 17 ή των ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων του άρθρου 26 ή μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις των δομικών έργων του παραρτήματος ή γενικά προς τις απαιτήσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 305 / 2011, βάσει των αποτελεσμάτων των εκθέσεων εργαστηριακών δοκιμών που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς σε εφαρμογή του κανονισμού. 10.000 έως 50.000
Γ β Αθέμιτη χρήση της σήμανσης CE, παραπλανητική σήμανση CE ή δήλωση επιδόσεων, ανακριβή στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης ή ανακριβή ή αναληθή ή παραποιημένα πιστοποιητικά, σε σχέση με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. 10.000 έως 50.000

 

Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα των κατηγοριών Α έως και Γ, ισχύουν ανά μη συμμορφούμενο τύπο προϊόντος. Για τις κατηγορίες παραβάσεων Α έως και Γ, σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις στην ίδια κατηγορία, το σύνολο του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και συγκεκριμένα των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Β και των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ.

Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες εκ των ανωτέρω Α έως και Γ κατηγοριών, για την επιβολή του συνολικού προστίμου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι παραβάσεις της εκάστοτε ανώτατης κατηγορίας. Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανώτατη κατηγορία παραβάσεων είναι η Γ, ακολουθεί η Β και έπεται η Α.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό πρόστιμο για όλες τις παραβάσεις των κατηγοριών Α έως και Γ του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ ανά μη συμμορφούμενο τύπο προϊόντος.

Τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ επιβάλλονται ανεξάρτητα, μεμονωμένα και ξεχωριστά για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.

Του Dr. Γεωργίου Μουστακίδη (g.moustakidis@planeco.eu).